2012-06-18 Przetarg nieograniczony Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 309.000 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości niezabudowanej w Środzie Wielkopolskiej.

1. Ogłoszenie o zamówieniu. -> pobierz

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. -> pobierz

3. Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. -> pobierz

4. Załącznik nr 4 – Zaświadczenie o numerze identyfikacji REGON. -> pobierz

5. Załącznik nr 5 – Decyzja w sprawie nadania NIP Spółce Środa Spółka z o.o. -> pobierz

6. Załącznik nr 6 – Wniosek o potwierdzenie nadania numeru NIP (NIP – 5). -> pobierz

7. Załącznik nr 7 – KRS – aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców. -> pobierz

8. Załącznik nr 8 – Dokument stwierdzający status prawny Zamawiającego – akt notarialny. -> pobierz

9. Załącznik nr 9 – Aktualne zaświadczenie o braku zaległości z Urzędu Skarbowego. -> pobierz

10. Załącznik nr 10 – Aktualne zaświadczenie o braku zaległości z ZUS. -> pobierz

11. Załącznik nr 11 – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2011r. -> pobierz

12. Załącznik nr 12 – Zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2011r. -> pobierz

13. Załącznik nr 13 – Uchwała nr 7 ZZW Zgromadzenia Wspólników Zamawiającego z dnia 06.06.2012r
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytów inwestycyjnych. -> pobierz

14. Załącznik nr 14 – Bilans za rok 2011. -> pobierz

15. Załącznik nr 15 – Rachunek przepływów pieniężnych za 2011r. -> pobierz

16. Załącznik nr 16 – Tytuł prawny do zajmowanego lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza – umowa najmu (ul. Daszyńskiego). -> pobierz

17. Załącznik nr 17 – Tytuł prawny do zajmowanego lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza – umowa najmu (ul. Szarytek). -> pobierz

18. Załącznik nr 18 – Zaświadczenie z banku prowadzącego rachunek bankowy Zamawiającego. -> pobierz

19. Załącznik nr 19 – Prognozy finansowe, plan kredytu inwestycyjnego; plan kredytu obrotowego;
prognoza rachunku strat i zysków; prognoza rachunku przepływów pieniężnych; wskaźniki
opłacalności finansowej dla inwestycji. -> pobierz

  • Informacja o unieważnieniu postępowania 06.07.2012 -> pobierz

      Odpowiedzi na zapytania (1) – 29.06.2012r -> pobierz

      Załącznik nr 1 – Aktualny odpis KW. -> pobierz

      Załącznik nr 2 – Opinia banku. -> pobierz

      Załącznik nr 3 – Opinia banku. -> pobierz

      Załącznik nr 4 – Struktura wiekowa należności i zobowiązań. -> pobierz

      Załącznik nr 5 – Sprawozdanie finansowe za I kw. 2012r -> pobierz

      Załącznik 5a – Sprawozdanie finansowe c.d -> pobierz

      Załącznik 5b – Sprawozdanie finansowe c.d -> pobierz