Uchwała Nr XXV/396/2012 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Środa Wielkopolska na lata 2011 – 2015

Uchwała Nr XXV/396/2012
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Środa Wielkopolska na lata 2011 – 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/47/2011 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Środa Wielkopolska na lata 2011 – 2015 załącznik otrzymuje nowe brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Piotr Mieloch

Uzasadnienie do uchwały Nr XXV/396/2012
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

zmieniającą w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Środa Wielkopolska na lata 2011 – 2015.

W związku z rozszerzeniem zakresu Lokalnego Programu Rewitalizacji konieczne jest podjęcie uchwały zmieniającej.

Aktualizacja LPR – pobierz