Lokalny Program Rewitalizacji Miasta

Uchwała Nr V/47/2011 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Środa Wielkopolska na lata 2011 – 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1.Zatwierdza się Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Środa Wielkopolska na lata 2011 – 2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska.§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Mieloch

Załącznik nr 1 – pobierz

Uzasadnienie do uchwały Nr V/47/2011 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Środa Wielkopolska na lata 2011 – 2015.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stwarza warunki do ubiegania się samorządów gminnych o uzyskanie wsparcia finansowego z funduszy strukturalnych na realizację przypisanych im zadań. Jedną z możliwości uzyskania środków jest realizacja zadań wpisujących się w cele Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, który przewiduje wspieranie działań zmierzających do zwiększenia konkurencyjności, spójności gospodarczej, terytorialnej, społecznej oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców województwa wielkopolskiego.

Ubieganie się o określone wyżej środki uwarunkowane jest posiadaniem przez gminy Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR), bowiem beneficjenci, wśród których znajduje się nie tylko samorząd lokalny, lecz również szereg innych podmiotów (m.in. organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe czy też jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności policja i straż pożarna) będą mogli ubiegać się o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o ile opracowane przez nich projekty są wymienione w zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej zintegrowanym programie rewitalizacji.

LPR jest więc nie tylko dokumentem kluczowym dla skutecznego przeprowadzenia procesów, których celem jest wywołanie zmian społecznych, pobudzenie gospodarcze oraz zmiana funkcji wybranych obszarów miasta, lecz również obowiązkowym załącznikiem do projektów składanych w ramach WRPO.

Lokalny Program Rewitalizacji został sporządzony w oparciu o wszystkie wcześniej uchwalone dokumenty strategiczne. LPR dla miasta Środa Wielkopolska lata 2011-2015, jest dokumentem o charakterze otwartym, który odzwierciedla potrzeby oraz priorytetowe działania związane z rozwojem społecznym, gospodarczym i przestrzennym miasta Środa Wielkopolska oraz funkcjonującej w niej społeczności lokalnej. Z tego też względu dokument ten musi być poddawany systematycznej, okresowej analizie i ocenie, a także w razie konieczności aktualizowany w zakresie zmieniających się uwarunkowań. Analiza, ocena i aktualizacja programu odbywać się będzie zgodnie z zasadami współpartycypacji społeczności lokalnej i w oparciu o współpracę z wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Wobec powyższego uzasadnionym wydaje się podjęcie powyższej uchwały.

źrodło:  http://www.biuletyn.net/