Archiwum kategorii: Rewitalizacja

Renowacja kamienic na obszarze Starego Rynku

1.Renowacja elewacji frontowej budynku położonego przy Starym Rynku 1 w Środzie Wielkopolskiej

– wizualizacja projektu -> zobacz

– stan obecny  -> zobacz

2.Renowacja elewacji frontowej i bocznej budynku – zabytku położonego przy Starym Rynku 13 w Środzie Wielkopolskiej

– wizualizacja projektu -> zobacz

– stan obecny  -> zobacz

3.Renowacja elewacji frontowej budynku – zabytku położonego przy Starym Rynku 14 w Środzie Wielkopolskiej

– wizualizacja projektu -> zobacz

– stan obecny  -> zobacz

4.Renowacja elewacji frontowej i bocznej budynku – zabytku położonego przy Starym Rynku 15 w Środzie Wielkopolskiej

– wizualizacja projektu -> zobacz

– stan obecny  -> zobacz

5.Renowacja elewacji frontowej i bocznej budynku położonego przy Starym Rynku 16 w Środzie Wielkopolskiej

– wizualizacja projektu -> zobacz

– stan obecny  -> zobacz

6.Renowacja elewacji frontowej budynku położonego przy Starym Rynku 17 w Środzie Wielkopolskiej

– wizualizacja projektu -> zobacz

– stan obecny  -> zobacz

Program Jessica

   W Wielkopolsce ruszył w październiku 2010 r. europejski program JESSICA. Inicjatywa ta została w województwie wielkopolskim uruchomiona jako pierwsza w kraju.

   Gmina Środa Wielkopolska prawie natychmiast włączyła się do tej inicjatywy. Program pomaga w sfinansowaniu przedsięwzięć przynoszących wymierne efekty społeczne i ekonomiczne na obszarach rewitalizowanych. Korzyści programu polegają na tanim i długoterminowym kredytowaniu takich projektów. Wysokość odsetek wynosi 3,75% z możliwością obniżenia o 2 pkt.% przy wysokich efektach społecznych, bez dodatkowych opłat i prowizji. Czas spłaty do 20 lat przy okresie karencji do 4 lat (lecz nie dłużej, niż do 2015 roku). Niezbędnym elementem wniosku o pożyczkę jest posiadanie Lokalnego Miejskiego Programu Rewitalizacji, który w trybie priorytetowym został opracowany i uchwalony. Następnie Gmina przygotowała Program Funkcjonalno Użytkowy dla koncepcji projektu pt.: „Rewitalizacja targowiska miejskiego przy ul. Czerwonego Krzyża” i powołała spółkę komunalną do realizacji tego przedsięwzięcia. W przyszłości spółka będzie mogła także podejmować wykonanie kolejnych zadań określonych w programie rewitalizacji miasta.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta

Uchwała Nr V/47/2011 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Środa Wielkopolska na lata 2011 – 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1.Zatwierdza się Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Środa Wielkopolska na lata 2011 – 2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska.§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Mieloch

Załącznik nr 1 – pobierz

Uzasadnienie do uchwały Nr V/47/2011 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Środa Wielkopolska na lata 2011 – 2015.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stwarza warunki do ubiegania się samorządów gminnych o uzyskanie wsparcia finansowego z funduszy strukturalnych na realizację przypisanych im zadań. Jedną z możliwości uzyskania środków jest realizacja zadań wpisujących się w cele Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, który przewiduje wspieranie działań zmierzających do zwiększenia konkurencyjności, spójności gospodarczej, terytorialnej, społecznej oraz wzrostu poziomu życia mieszkańców województwa wielkopolskiego.

Ubieganie się o określone wyżej środki uwarunkowane jest posiadaniem przez gminy Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR), bowiem beneficjenci, wśród których znajduje się nie tylko samorząd lokalny, lecz również szereg innych podmiotów (m.in. organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe czy też jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności policja i straż pożarna) będą mogli ubiegać się o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o ile opracowane przez nich projekty są wymienione w zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej zintegrowanym programie rewitalizacji.

LPR jest więc nie tylko dokumentem kluczowym dla skutecznego przeprowadzenia procesów, których celem jest wywołanie zmian społecznych, pobudzenie gospodarcze oraz zmiana funkcji wybranych obszarów miasta, lecz również obowiązkowym załącznikiem do projektów składanych w ramach WRPO.

Lokalny Program Rewitalizacji został sporządzony w oparciu o wszystkie wcześniej uchwalone dokumenty strategiczne. LPR dla miasta Środa Wielkopolska lata 2011-2015, jest dokumentem o charakterze otwartym, który odzwierciedla potrzeby oraz priorytetowe działania związane z rozwojem społecznym, gospodarczym i przestrzennym miasta Środa Wielkopolska oraz funkcjonującej w niej społeczności lokalnej. Z tego też względu dokument ten musi być poddawany systematycznej, okresowej analizie i ocenie, a także w razie konieczności aktualizowany w zakresie zmieniających się uwarunkowań. Analiza, ocena i aktualizacja programu odbywać się będzie zgodnie z zasadami współpartycypacji społeczności lokalnej i w oparciu o współpracę z wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Wobec powyższego uzasadnionym wydaje się podjęcie powyższej uchwały.

źrodło:  http://www.biuletyn.net/

Wniosek o pożyczkę JESSICA złożony

Spółka Środa XXI w dniu 19.10.2011 roku złożyła wniosek o pożyczkę JESSICA w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

JESSICA – to skrót od angielskiej nazwy Joint European Suport for Sustainable Investment in City Areas, co oznacza wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich. Inicjatywa ta jest instrumentem inżynierii finansowej opracowanym przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Bank Rozwoju Rady Europy (CEB).

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja targowiska miejskiego przy ul. Czerwonego Krzyża w Środzie Wlkp. Projekt obejmuje:
– przebudowę placu targowiska miejskiego i częściowe zadaszenie powierzchni targowiska
– wybudowanie jednego dwukondygnacyjnego i czterech trzykondygnacyjnych budynków usługowo – handlowych z użytkowym poddaszem
– przebudowę infrastruktury drogowo – parkingowej

Wykonanie prac rewitalizacyjnych targowiska znajdującego się w obszarze strefy zabytków przyczyni się niewątpliwie do poprawy wizerunku otoczenia.

Spółka wnioskuje o kwotę 9 650 691,75 zł. przy zakładanym oprocentowaniu 4,5 % (z możliwością obniżenia o 2 pkt.%). Koszt całkowity realizacji projektu wynosi 15 558 493,00 zł.

Uchwała Nr XXV/396/2012 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Środa Wielkopolska na lata 2011 – 2015

Uchwała Nr XXV/396/2012
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Środa Wielkopolska na lata 2011 – 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/47/2011 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Środa Wielkopolska na lata 2011 – 2015 załącznik otrzymuje nowe brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Piotr Mieloch

Uzasadnienie do uchwały Nr XXV/396/2012
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

zmieniającą w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Środa Wielkopolska na lata 2011 – 2015.

W związku z rozszerzeniem zakresu Lokalnego Programu Rewitalizacji konieczne jest podjęcie uchwały zmieniającej.

Aktualizacja LPR – pobierz