Archiwum kategorii: 2011

2011-12-29

Informujemy, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 Prawo zamówień publicznych, tj. z uwagi na fakt, że w postępowaniu Nr 1-2011 prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu, postępowanie ulega unieważnieniu.

2011-12-21 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

Spółka Środa XXI jako Zamawiający zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę, zgodnie z art. 69 – 73 ustawy z dnia 29 stycznia 2001 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1207). Warunki zamówienia są opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która zostaje Państwu przesłana wraz z niniejszym zaproszeniem do składania ofert.

Środa Wielkopolska: Wywóz ścieków bytowo – gospodarczych ze zbiorników bezodpływowych z terenu miasta i gminy Środa Wielkopolska. Numer ogłoszenia: 1-2011; data zamieszczenia: 21.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WYWOZU ŚCIEKÓW