Archiwum kategorii: 2012

2012-09-13 Przetarg nieograniczony. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dębiczu – osiedle nr 2.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  -> pobierz
1. Ogłoszenie o zamówieniu. -> pobierz
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. -> pobierz
3. Specyfikacja techniczna Dębicz cz.II-> pobierz
4. Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. -> pobierz
5. Przedmiar Dębicz cz.II -> pobierz
6. profil 1. -> pobierz
7. profil 2. -> pobierz
8. profil 3. -> pobierz
9. profil 4. -> pobierz
10. profil A zmiana. -> pobierz
11. profil tłoczny 1. -> pobierz
12. profil tłoczny 3. -> pobierz
13. Mapa zasadnicza  2.1. -> pobierz
14. Mapa zasadnicza  2.2. -> pobierz
15. Pozostałe rysunki. -> pobierz

 • Opis projektu  -> pobierz

 • Odpowiedź na zapytanie – 24.09.2012  -> pobierz

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  -> pobierz

2012-06-18 Przetarg nieograniczony Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 309.000 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości niezabudowanej w Środzie Wielkopolskiej.

1. Ogłoszenie o zamówieniu. -> pobierz

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. -> pobierz

3. Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. -> pobierz

4. Załącznik nr 4 – Zaświadczenie o numerze identyfikacji REGON. -> pobierz

5. Załącznik nr 5 – Decyzja w sprawie nadania NIP Spółce Środa Spółka z o.o. -> pobierz

6. Załącznik nr 6 – Wniosek o potwierdzenie nadania numeru NIP (NIP – 5). -> pobierz

7. Załącznik nr 7 – KRS – aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców. -> pobierz

8. Załącznik nr 8 – Dokument stwierdzający status prawny Zamawiającego – akt notarialny. -> pobierz

9. Załącznik nr 9 – Aktualne zaświadczenie o braku zaległości z Urzędu Skarbowego. -> pobierz

10. Załącznik nr 10 – Aktualne zaświadczenie o braku zaległości z ZUS. -> pobierz

11. Załącznik nr 11 – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2011r. -> pobierz

12. Załącznik nr 12 – Zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2011r. -> pobierz

13. Załącznik nr 13 – Uchwała nr 7 ZZW Zgromadzenia Wspólników Zamawiającego z dnia 06.06.2012r
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytów inwestycyjnych. -> pobierz

14. Załącznik nr 14 – Bilans za rok 2011. -> pobierz

15. Załącznik nr 15 – Rachunek przepływów pieniężnych za 2011r. -> pobierz

16. Załącznik nr 16 – Tytuł prawny do zajmowanego lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza – umowa najmu (ul. Daszyńskiego). -> pobierz

17. Załącznik nr 17 – Tytuł prawny do zajmowanego lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza – umowa najmu (ul. Szarytek). -> pobierz

18. Załącznik nr 18 – Zaświadczenie z banku prowadzącego rachunek bankowy Zamawiającego. -> pobierz

19. Załącznik nr 19 – Prognozy finansowe, plan kredytu inwestycyjnego; plan kredytu obrotowego;
prognoza rachunku strat i zysków; prognoza rachunku przepływów pieniężnych; wskaźniki
opłacalności finansowej dla inwestycji. -> pobierz

 • Informacja o unieważnieniu postępowania 06.07.2012 -> pobierz

      Odpowiedzi na zapytania (1) – 29.06.2012r -> pobierz

      Załącznik nr 1 – Aktualny odpis KW. -> pobierz

      Załącznik nr 2 – Opinia banku. -> pobierz

      Załącznik nr 3 – Opinia banku. -> pobierz

      Załącznik nr 4 – Struktura wiekowa należności i zobowiązań. -> pobierz

      Załącznik nr 5 – Sprawozdanie finansowe za I kw. 2012r -> pobierz

      Załącznik 5a – Sprawozdanie finansowe c.d -> pobierz

      Załącznik 5b – Sprawozdanie finansowe c.d -> pobierz

2012-06-17 Przetarg nieograniczony: Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 809 000 zł na zakup i remont nieruchomości zabudowanej w Środzie Wielkopolskiej.

1. Ogłoszenie o zamówieniu. -> pobierz

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. -> pobierz

3. Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej. -> pobierz

4. Załącznik nr 4 – Zaświadczenie o numerze identyfikacji REGON. -> pobierz

5. Załącznik nr 5 – Decyzja w sprawie nadania NIP Spółce Środa Spółka z o.o. -> pobierz

6. Załącznik nr 6 – Wniosek o potwierdzenie nadania numeru NIP (NIP – 5). -> pobierz

7. Załącznik nr 7 – KRS – aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców. -> pobierz

8. Załącznik nr 8 – Dokument stwierdzający status prawny Zamawiającego – akt notarialny. -> pobierz

9. Załącznik nr 9 – Aktualne zaświadczenie o braku zaległości z Urzędu Skarbowego. -> pobierz

10. Załącznik nr 10 – Aktualne zaświadczenie o braku zaległości z ZUS. -> pobierz

11. Załącznik nr 11 – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2011r. -> pobierz

12. Załącznik nr 12 – Zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2011r. -> pobierz

13. Załącznik nr 13 – Uchwała nr 7 ZZW Zgromadzenia Wspólników Zamawiającego z dnia 06.06.2012rw sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytów inwestycyjnych. -> pobierz

14. Załącznik nr 14 – Bilans za rok 2011. -> pobierz

15. Załącznik nr 15 – Rachunek przepływów pieniężnych za 2011r. -> pobierz

16. Załącznik nr 16 – Tytuł prawny do zajmowanego lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza – umowa najmu (ul. Daszyńskiego). -> pobierz

17. Załącznik nr 17 – Tytuł prawny do zajmowanego lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza – umowa najmu (ul. Szarytek). -> pobierz

18. Załącznik nr 18 – Zaświadczenie z banku prowadzącego rachunek bankowy Zamawiającego. -> pobierz

19. Załącznik nr 19 – Prognozy finansowe, plan kredytu inwestycyjnego; plan kredytu obrotowego;prognoza rachunku strat i zysków; prognoza rachunku przepływów pieniężnych; wskaźniki opłacalności finansowej dla inwestycji. -> pobierz

 •  Informacja o unieważnieniu postepowania 05.07.2012 -> pobierz

 1. Odpowiedzi na zapytania (1) – 25.06.2012r -> pobierz

 2. Załącznik nr 1- Aktualny odpis z KW. -> pobierz

 3. Załącznik nr 2 – Opinia bankowa. -> pobierz

 4. Załącznik nr 3 – Opinia bankowa. -> pobierz

 5. Załącznik nr 4 – Struktura wiekowa należności i zobowiązań. -> pobierz

 6. Załącznik nr 5 – Sprawozdanie finansowe za rok 2011. -> pobierz

 7. Załącznik nr 6 – Sprawozdanie finansowe za I kw. 2012r. -> pobierz

 8. Załącznik nr 6a – Sprawozdanie finansowe c.d -> pobierz

 9. Załącznik nr 6b – Sprawozdanie finansowe c.d -> pobierz

2012-05-18 Przetarg nieograniczony: Budowa oświetlenia boiska hokejowego w Środzie Wielkopolskiej, przy ul. Sportowej.

1. Ogłoszenie o zamówieniu. -> pobierz

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. -> pobierz

2a. Załączniki nr 1 – 6 SIWZ – wersja edytowalna. -> pobierz

3. Załącznik nr 8 – Dokumentacja techniczna. -> pobierz

4. Załącznik nr 8a – Mapa sytuacyjna. -> pobierz

5. Załącznik nr 8b – Schemat zasilania. -> pobierz

6. Załącznik nr 8c – Schemat złącza ZK-4. -> pobierz

7. Załącznik nr 8d – Schemat złącza ZK-8. -> pobierz

8. Załącznik nr 8e – Schemat szafki SK-1. -> pobierz

9. Załącznik nr 8f – Schemat szafki SK – 2. -> pobierz

10. Załącznik nr 8g – Schemat szafki SK-3. -> pobierz

11. Załącznik nr 8h – Schemat szafki SK-4. -> pobierz

12. Załącznik nr 8i – Elewacja szafki SK. -> pobierz

13. Załącznik nr 8j – Posadzenie szafki SK. -> pobierz

14. Załącznik nr 9 – Oświetlenie. -> pobierz

15. Załącznik nr 10a – karta katalogowa – Elmonter-Kod. -> pobierz

16. Załącznik nr 10b – karta katalogowa – SiCOMPACT A2 MAXI 1000W -> pobierz

17. Załącznik nr 10c – karta katalogowa – SiCOMPACT A2 MAXI 2000W -> pobierz

18. Załącznik nr 10d – karta katalogowa – Uklad zaplonowy 1000W -> pobierz

19. Załącznik nr 10e – karta katalogowa – Uklad zaplonowy 2000W -> pobierz

20. Załącznik nr 10f- karta katalogowa – Woster-SH4-RSB -> pobierz

21. Załącznik nr 10 g – karta katalogowa – Złącze -> pobierz

22. Załącznik nr 11- Decyzja o lokalizacji celu publicznego. -> pobierz

23. Załącznik nr 12 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych -> pobierz

24. Załącznik nr 13 – Przedmiar robót. -> pobierz

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -> pobierz

2012-04-26 Przetarg nieograniczony: Renowacja elewacji frontowej i bocznej (od ul. Senatorskiej) budynku nr 16, położonego w obrębie Starego Rynku na działce nr ewid. 1826 w Środzie Wielkopolskiej”

1. Ogłoszenie o zamówieniu. -> pobierz

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. -> pobierz

3. Załącznik nr 8 – Projekt architektoniczno-budowlany. -> pobierz

4. Załącznik nr 8a – Detale. -> pobierz

5. Załącznik nr 8b – Front kolor. -> pobierz

6. Załącznik nr 8c – Bok kolor. -> pobierz

7. Załącznik nr 8d – Bok kolor. -> pobierz

8. Załącznik nr 8e – Bok kolor. -> pobierz

9. Załącznik nr 8f – Bok kolor. -> pobierz

10.Załącznik nr 8g – Inwentaryzacja. -> pobierz

11.Załącznik nr 8h – Bok inwentaryzacja. -> pobierz

12. Załącznik nr 9 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. -> pobierz

13. Załącznik 9a – Karta informacyjna. -> pobierz

14. Załącznik 9b – Karta informacyjna. -> pobierz

15. Załącznik 9c – Karta informacyjna. -> pobierz

16. Załącznik 9d – Karta informacyjna. -> pobierz

17. Załącznik 9e – Karta informacyjna. -> pobierz

18. Załącznik 9f– Karta informacyjna. -> pobierz

19. Załącznik 9g – Karta informacyjna. -> pobierz

20. Załącznik 9h – Karta informacyjna. -> pobierz

21. Załącznik 9i – Karta informacyjna. -> pobierz

22. Załącznik 9j – Karta informacyjna. -> pobierz

23. Załącznik nr 10 – Mapa zasadnicza. -> pobierz

24. Załącznik nr 11 – Przedmiar robót. -> pobierz

25. Załącznik nr 11a – Przedmiar robót – elewacja frontowa. -> pobierz

 • Odpowiedzi na zapytania (1) – 08.05.2012r. -> pobierz 

 • Odpowiedzi na zapytania (2) – 09.05.2012r. -> pobierz

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 18.05.2012r. -> pobierz

 • Informacja o unieważnieniu przetargu z dnia 11.06.2012r. -> pobierz

2012-04-06

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę

– zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w wysokości 4 072 294,00 złotych na okres 15 lat na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych i deszczowych na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska

– zadanie IV, etap 2” oraz kredytu obrotowego w wysokości 1 486 936,00 złotych  -> pobierz

2012-02-28

Ogłoszenie o przetargu na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w wysokości 4 072 294,00 złotych

na okres 15 lat na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych i deszczowych na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska – zadanie IV, etap 2” oraz kredytu obrotowego w wysokości 1 486 936,00 złotych.

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu -> pobierz

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia –> pobierz

3. Załączniki do pobrania

Prognozy finansowe:

4. Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia -> pobierz