Archiwum kategorii: 2014

2014-09-19 Przetarg nieograniczony: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3.500.000,00 zł na finansowanie działań inwestycyjnych i modernizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ ),
Załączniki do SIWZ:
Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
Zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS,
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach w US,
Wykaz poręczeń i gwarancji,
Informacja o wartości środków trwałych posiadanych przez Spółkę,
Informacja wnioskodawcy o powiązaniach kapitałowych i organizacyjnych z innymi jednostkami przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi,
Zobowiązania wnioskodawcy.
Rachunek zysków i strat