Archiwum kategorii: 2015

2015-02-11 Przetarg nieograniczony: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 5 000 000,00zł na finansowanie działań inwestycyjnych i modernizacyjnych oraz zakup środków trwałych.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1: Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2: Oświadczenie wykonawcy z art.22 ust. 1 ustawy PZP.
Załącznik nr 3: Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 4: Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
Załącznik nr 5: Przykładowy harmonogram uruchomienia transz
Załącznik nr 5.1: Oświadczenie o udzielonych poręczeń i gwarancji.
Załącznik nr 5.2: Informacja wnioskodawcy o powiązaniach kapitałowych i organizacyjnych z innymi jednostkami przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi.
Załącznik nr 5.3: Zobowiązania wnioskodawcy – stan na dzień 31.01.2015 r.
Załącznik nr 5.4: Rachunek zysków i strat spółki na koniec stycznia 2015r.
Załącznik nr 5.5: Informacja o wartości środków trwałych posiadanych przez Spółkę.
Załącznik nr 5.6: Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
Załącznik nr 5.7: zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
Załącznik nr 5.8: Zaświadczenie ZUS i US
Załącznik nr 5.9: Odpis KRS
Załącznik nr 5.10: Umowa Spółki wraz ze zmianami.