Archiwum kategorii: 2016

Przetarg nieograniczony: Dostawa i montaż przepompowni ścieków w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ul. Lotniczej

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy z art. 25a ust. 1 dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 2a – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy z art. 25a ust. 1 dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 6 – Wzór umowy