Archiwum kategorii: 2016

2016-10-18 Przetarg nieograniczony: Zakup i dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadań prowadzonych przez spółkę Środa XXI sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy z art. 25a ust. 1 dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy z art. 25a ust. 1 dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik 5a -Zam podstawowe

Załącznik 5b -Zam prawo opcji

Załącznik nr 6 – Wzór umowy