Archiwum kategorii: 2016

2016-10-21 Przetarg nieograniczony:

Roboty budowlane w budynku socjalno – biurowym oraz warsztatowo – garażowym w Kijewie

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy z art. 25a ust. 1 dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 2a – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy z art. 25a ust. 1 dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – Dokumentacja projektowa:

Budynek warsztatowo – garażowy:

A1 – Rzut parteru

A2 – Rzut dachu

A3 – Przekrój A-A

A4 – Przekrój B-B

A5 – Elewacje

A6 – Elewacje

A7 – Zestawienie stolarki

BIOZ – STR4-8

K1 – Konstrukcja parteru

K2 – Konstrukcja dachu

K3 – Rama stalowa

K4 – Marki stalowe

K5 – Stężenia

OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU – STR9-13

OPIS TECHNICZNY – STR14-23

ZAGOSPODAROWANIE

Budynek socjalno – biurowy:

A01 – Rzut dachu

A02 – Elewacje nr 1

A03 – Elewacje nr 2

A04 – Zestawienie stolarki

A05 – Konstrukcja

A06 – Parter

A07 – Piętro

A08 – Przekrój

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Załącznik nr 6 – Wzór umowy

 

2016-10-18 Przetarg nieograniczony: Zakup i dostawa materiałów budowlanych do realizacji zadań prowadzonych przez spółkę Środa XXI sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy z art. 25a ust. 1 dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy z art. 25a ust. 1 dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik 5a -Zam podstawowe

Załącznik 5b -Zam prawo opcji

Załącznik nr 6 – Wzór umowy

2016-08-12 Przetarg nieograniczony: Leasing operacyjny używanych maszyn budowlanych

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie art. 22 ust. 1

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

załącznik nr 5 – Szczeglowy opis przedmiotu zamowienia