Archiwum kategorii: 2016

Roboty budowlane w zakresie odtworzenia nawierzchni ulic na terenie Miasta Środa Wielkopolska po wykonanej kanalizacji sanitarnej Numer ogłoszenia: 109116 – 2016; data zamieszczenia: 29.04.2016

Ogłoszenie o zamówieniu

specyfikacja

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3a – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 3b – Wykaz osób

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – Zakres robót

Załącznik nr 7 – Przedmiar robót

Załącznik nr 7a – Kosztorys ślepy

Załącznik nr 7b – STWiORB

Załącznik nr 7c – Mapa nr 1

Załącznik nr 7d – Mapa nr 2

Środa Wielkopolska: Zakup i dostawa materiałów do budowy dróg dla inwestycji prowadzonych przez spółkę Środa XXI Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie art. 22 ust. 1

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

ZAFAE1~1

Załącznik nr 6 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia